PR Archives:  LatestBy Company By Date


Press Release -- June 12th, 2024
Source: bulk-infrastructure
Tags:

Velkommen til Bulk Park Ausenfjell

11. oktober 2023 nådde Ausenfjell-prosjektet en stor milepæl. Kommunestyret i Lillestrøm kommune vedtok detaljreguleringen for oppgradering av Tretjerndalsveien, den kommunale veien som forbinder fv. 171 (Haldenveien) og vår nye næringspark på Ausenfjell. Kommunestyret vedtok 28. februar 2024 at vedtaket opprettholdes og klagene på vedtaket ikke tas til følge.

Med dette kan Bulk Industrial Real Estate nå planlegge videre for å ta det første spadetaket for vei, infrastruktur og tomt i 2024. De første leietakerne vil være velkomne til vår nye næringspark i løpet av 2026. Veien hit har vært lang, men nå kan vi endelig sette i gang.

En lang prosess

Allerede for rundt 20 år siden ble Ausenfjell avsatt til arealformålet næring/erverv i kommuneplanens arealdel i gamle Sørum kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeidet skjedde i 2015. Til tross for at traseen for ny atkomstvei til næringsparken var avklart i kommuneplanens arealdel, fremmet Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til ny atkomstvei da forslag til reguleringsplaner var på høring i 2017. Bakgrunnen for innsigelsen var hensynet til dyrka mark og naturmangfold.

Reguleringsplanen for næringsparken ble vedtatt av kommunestyret i Sørum i 2019, mens reguleringsplanen for ny atkomstvei ikke ble vedtatt. Etter konstruktiv, men tidkrevende dialog med kommunen og andre offentlige myndigheter, ble det til slutt enighet om at den beste løsningen var å oppgradere den eksisterende atkomstveien i stedet for å bygge en helt ny atkomstvei i en annen trasé.

Tretjerndalsveien

Oppgradering av den eksisterende atkomstveien medfører blant annet ny rundkjøring i krysset med fv. 171, bilvei oppgraderes i hht kommunal vei-norm, gang- og sykkelvei på hele strekningen samt langsgående og lokal støyskjerming for de tilstøtende boligene.

Atkomstveien betjener i dag blant annet den eksisterende næringsparken på Ausenfjell, hvor flere store industri-aktører holder til. Enkelte naboer har over lang tid uttrykt bekymring over trafikkstøy og trafikksikkerhet, da den eksisterende veien har minimalt med støyskjerming og gang- og sykkelvei på kun deler av strekningen. Disse naboene har vært usikre på hva oppgraderingen av atkomstveien vil innebære. Derfor har det vært viktig for oss å legge mye tid og ressurser i å kommunisere tydelig at en oppgradering av atkomstveien vil føre til en vesentlig forbedring av støysituasjonen og trafikksikkerheten. Hele 27 av 32 støyutsatte boliger langs Tretjerndalsveien vil få redusert støynivå. I tillegg vil barn og unge som bor langs strekningen få en trygg vei til skole og fritidsaktiviteter.

Vår siste næringspark i Lillestrøm, Bulk Park Lindeberg, har på rekordtid blitt fylt opp med 11 leietakere, 55 000 m² bygg og 450 arbeidsplasser. Siste bygg i Bulk Park Lindeberg står ferdig i desember 2023. Vi ser nå fram til å lansere Bulk Park Ausenfjell.

Vi vil framover komme med jevnlige oppdateringer etter hvert som arbeidet med å bygge Lillestrøms nye næringspark tar til. Følg med!

PR Archives: Latest, By Company, By Date