PR Archives:  LatestBy Company By Date


Press Release -- March 6th, 2013
Source: Ericsson
Tags:

Ericssons årsstämma 2013

Mar 6, 2013 Categories: Press Releases, Corporate Download:

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum tisdagen den 9 april 2013 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Nora Denzel, Kristin Skogen Lund och Pär Östberg som nya styrelseledamöter efter avgående Nancy McKinstry, Anders Nyrén and Michelangelo Volpi (punkt 9.3)
 • Höjning av styrelsearvodet och arvodet till styrelseordföranden samt oförändrat arvode för arbete i styrelsens kommittéer (punkt 9.2)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 2,75 per aktie (punkt 8.3)
 • Fortsatt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram bestående av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer (punkt 11)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2013 I TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 9 april 2013 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2013, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 3 april 2013. Anmälan kan göras per telefon 08-402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se.

  Anmälan kan också göras skriftligen till:

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Årsstämman/General Meeting of Shareholders
  Box 7835
  103 98 Stockholm

  Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken per onsdagen den 3 april 2013 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 8 april 2013. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se.

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2012.
7. VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
8. Beslut om
8.1 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.2 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
8.3 dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
9. Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m.

9.1 Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.2 Fastställande av arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer.
9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.4 Fastställande av arvode till revisor.
9.5 Val av revisor.
10. Beslut om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013.
11.1 Beslut om inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan).
11.2 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen.
11.3 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen.
11.4 Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan).
11.5 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner.
11.6 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner.
11.7 Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan).
11.8 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer.
11.9 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer.
12. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2009, 2010, 2011 och 2012.
13. Beslut om förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om att ändra bolagsordningen genom komplettering av bolagsordningens avsnitt om styrelsen med följande text: “Styrelsen ska bestå av minst en fjärdedel män och minst en fjärdedel kvinnor. Det minsta antalet föreslagna män och minsta antalet föreslagna kvinnor ska höjas till närmast högre heltal.”
14. Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta uppdra åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och framlägga förslag om detta till bolagsstämman 2014.
15. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen:

15.1 att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget;
15.2 att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en utredning med direktiv om att lägga fram ett lagförslag till avskaffande av rösträttsgraderingen i svenska aktiebolag;
15.3 att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i bolagsstyrelsen.
16. Stämmans avslutande.

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2013.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning av SEK 2,75 per aktie och fredagen den 12 april 2013 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen onsdagen den 17 april 2013.

Punkt 9.1-9.3 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordförande i valberedningen, Petra Hedengran (Investor AB), Carl-Olof By (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Johan Held (AFA Försäkring), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Leif Johansson (styrelsens ordförande).

Punkt 9.1 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrat tolv och att inga suppleanter väljs.

Punkt 9.2 Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 3 850 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 3 750 000 kronor);
 • 900 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 875 000 kronor);
 • 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat); och
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat).

Valberedningen föreslår en höjning av det enskilda arvodet till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen att arvodet för arbete i styrelsens kommittéer ska vara oförändrat.

För att kunna rekrytera bästa möjliga kompetens till bolagets styrelse är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har jämfört Ericssons styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra nordiska och europeiska företag samt i några amerikanska högteknologiska företag. Valberedningen har kunnat konstatera att jämfört med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet ligger Ericssons styrelsearvoden lägre. Vid bedömning av arvodenas storlek måste beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning på mer än 200 miljarder kronor.

Mot bakgrund av det ovanstående anser valberedningen att den föreslagna höjningen av det enskilda styrelsearvodet från nuvarande 875 000 kronor till 900 000 kronor och den föreslagna höjningen av arvodet till styrelsens ordförande från nuvarande 3 750 000 kronor till 3 850 000 kronor vara väl motiverade.

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsens kommittéer är rimligt och föreslår att dessa arvoden förblir oförändrade.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med mindre än 2,5 procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöterna för styrelsearbete och kommittéarbete som beslutades på årsstämman 2012.

Arvode i form av syntetiska aktier

Bakgrund

För att ytterligare stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag

Valberedningen föreslår således att årsstämman 2013 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:
  (i.) 25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier
  (iii.) 50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier
  (iii.) 75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier
  (iv.) 100 procent kontant
 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2013. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2018 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.
 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört.
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Nancy McKinstry, Anders Nyrén och Michelangelo Volpi har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Styrelseordförande:
omval av: Leif Johansson.

Övriga ledamöter:
omval av: Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg; samt
nyval av: Nora Denzel, Kristin Skogen Lund och Pär Östberg.

Nora Denzel
Född 1962. Master of Science in Business Administration, Santa Clara University, USA. Bachelor of Science in Computer Science, State University of New York, USA.

Styrelseledamot: Coinstar, Inc., FirstRain Software, Saba Software, Anita Borg Institute och YWCA of Santa Clara County.

Innehav i Ericsson:* Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Senior Vice President för Big Data, Social Design and Marketing vid Intuit 2011-2012 och Senior Vice President vid enheten för Small Business Payroll vid Intuit 2008-2011. Tidigare befattningar som Senior Vice President och General Manager för den globala mjukvaruverksamheten inom Hewlett-Packard (HP) och andra befattningar inom HP, Senior Vice President för produktverksamheten vid Legato Systems Inc. (nu en del av EMC) samt ett antal befattningar inom IBM.

Kristin Skogen Lund
Född 1966. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike. Bachelor in International Studies and Business Administration, University of Oregon, USA.

Styrelseledamot: Inget.

Innehav i Ericsson:* Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör för norska Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sedan 2012. Executive Vice President och chef för Digital Services och Broadcast samt Executive Vice President och chef för regionen Nordic, Group Executive Management vid Telenor 2010-2012. Tidigare befattningar som koncernchef och marknadsdirektör vid Aftenposten, koncernchef för Scanpix, verkställande direktör och ansvarig utgivare för Scandinavia Online och flera befattningar inom Coca-Cola Company, Unilever och Norges Eksportråd.

Pär Östberg
Född 1962. Master of Business Administration, Handelshögskolan i Göteborg.

Styrelseledamot: Inget.

Innehav i Ericsson:* Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Vice verkställande direktör för AB Industrivärden sedan 2012. Vice verkställande direktör för Volvo Group Truck Joint Ventures mellan januari 2012 och oktober 2012. Flera ledande befattningar inom Volvokoncernen, däribland Senior Vice President och chef för Trucks Asia vid AB Volvo, styrelseordförande i VE Commercial Vehicles Ltd, Senior Vice President och finanschef för AB Volvo, finanschef för Volvo Trucks France och ledande befattningar vid Volvo Treasury Asia Ltd, Singapore och Volvo Treasury Europe AB. Tidigare befattningar som Senior Vice President, finanschef vid Renault Trucks och befattningar inom Renault Crédit International (RCI) och Renault SA.

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 1 mars 2013 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer samt innehav av ADS, om några.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens men även värdet av mångfald, jämn könsfördelning och förnyelse samt bedömer lämpligheten av styrelsens storlek.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet. Då valberedningen anser att det är viktigt att styrelsens ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra sitt uppdrag som styrelseledamot i Ericsson, har valberedningen också informerat sig om de föreslagna ledamöternas åtaganden utanför Ericsson och den tid dessa tar i anspråk.

Valberedningen har vidare ingående informerat sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att den uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar på ett förtjänstfullt sätt med sina individuella kompetenser. Nancy McKinstry, Anders Nyrén och Michelangelo Volpi önskar dock lämna styrelsen efter att ha varit ledamöter i styrelsen under flera år.

Valberedningen föreslår att Nora Denzel, Kristin Skogen Lund och Pär Östberg väljs som nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna ledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och därför är väl lämpade som styrelseledamöter i Ericsson. Det kan särskilt framhållas att Nora Denzel har för Ericsson relevant industriell erfarenhet inom bland annat mjukvaruutveckling och teknikutveckling, att Kristin Skogen Lund har, för Ericsson värdefull, bred erfarenhet inom mediebranschen, bland annat avseende distribution av innehåll och att Pär Östberg har en solid finansiell erfarenhet och kunskap med tyngdpunkt i Asien, en för Ericsson viktig marknad.

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Styrelseledamöters oberoende
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

(i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

 1. Roxanne S. Austin
 2. Sir Peter L. Bonfield
 3. Nora Denzel
 4. Börje Ekholm
 5. Alexander Izosimov
 6. Leif Johansson
 7. Ulf J. Johansson
 8. Kristin Skogen Lund
 9. Pär Östberg

(ii) Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

 1. Roxanne S. Austin
 2. Sir Peter L. Bonfield
 3. Nora Denzel
 4. Alexander Izosimov
 5. Leif Johansson
 6. Ulf J. Johansson
 7. Kristin Skogen Lund

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Roxanne S. Austin
 2. Sir Peter L. Bonfield
 3. Nora Denzel
 4. Alexander Izosimov
 5. Leif Johansson
 6. Ulf J. Johansson
 7. Kristin Skogen Lund

Punkt 9.4 Arvode till revisor 

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 9.5 Val av revisor 

Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag, och föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2013 till slutet av årsstämman 2014 utses PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 10 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2014. Jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2012 har dessa riktlinjer ändrats för att möjliggöra flera efter varandra följande tidsbegränsade överenskommelser avseende ersättning enligt tredje punkten. Därutöver har information om beräkningen av kostnader för rörlig ersättning lyfts ut ur riktlinjerna och återfinns i stället i en bilaga till förslaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, (“Executive Leadership Team”) består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Leadership Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetar­engagemang och kundnöjdhet.
 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respek­tive hemland med beaktande av den totala ersättningen. Pensionsåldern ligger normalt inom intervallet 60-65 år.
 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvän­digt. Sådan överenskommelse kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.
 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den an­ställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning.
Bilaga till förslag om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Detaljerad information om vår ersättningspolicy och hur vi lever upp till vår policy och våra riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, “Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda” i årsredovisningen för 2012.

Med nuvarande sammansättning av Executive Leadership Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2013, vid oförändrad aktiekurs, beräknas uppgå till mellan 0 och 200 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kostnader.

Punkt 11.1-11.9 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013 (LTV* 2013) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier

LTV programmet är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt att uppmuntra alla anställda att bli och förbli aktieägare och företagsledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav. Efter styrelsens årliga utvärdering av den totala ersättningen och pågående ersättningsprogram, föreslås inga förändringar i strukturen för Ericssons långsiktiga rörliga ersätt­ningsprogram.

Det beräknas att LTV 2013 kom­mer att omfatta högst 32,2 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om upp till 1 pro­cent av det totala antalet utestående aktier samt medföra en kostnad uppgående till mellan SEK 1 105 miljoner och SEK 2 115 miljoner ojämnt fördelade över åren 2013-2017. Antalet aktier som per den 31 december 2012 omfattades av pågående program uppgår till cirka 61 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,89 procent av antalet utestående aktier.

Tre planer
LTV 2013 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Aktiesparplanen är en plan för alla anställda och är utformad för att skapa incitament för alla anställda att bli aktieägare. Målsättningen är att säkerställa engagemang för ett långsiktigt värdeskapande inom hela Ericsson.

Plan för nyckelpersoner är en del av Ericssons kompetensutvecklingsstrategi och är utformad för att långsiktigt behålla individer vars kompetens bedöms vara avgörande för Ericssons framtida utveckling. Upp till 10 procent av bolagets anställda definieras som nyckelpersoner genom en rigorös urvalsprocess inkluderande kriterier som individuell prestation, nyckelkompetens och framtida potential. Styrelsens Kompensationskommitté granskar urvalet och övervakar fördelningen av nomineringarna med hänsyn till faktorer som senioritet, kön, ålder eller tidigare nominering.

Resultataktieplanen är utformad för att främja långsiktigt värdeskapande, i linje med aktieägarnas intresse. En särskilt utvald grupp av högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda, erbjuds att delta i planen. Målsättningen är att attrahera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav.

I Resultataktieplanen 2011 infördes de tre nya prestationskriterierna; tillväxt av nettoomsättningen, ökning av rörelseresultatet och kassagenerering, i avsikt att bättre återspegla affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Resultataktieplanen 2012 omfattar samma kriterier och Resultataktieplanen 2013 föreslås ha samma prestationskriterier för perioden 2013-2015.

I Resultataktieplanen 2013 uppställs tre prestationskriterier:

 • Tillväxt av nettoomsättningen: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten av nettoomsättningen uppgår till mellan 2 och 8 procent då 2015 års resultat jämförs med 2012 års resultat, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 241,7 miljarder och SEK 286,9 miljarder för räkenskapsåret 2015.
 • Ökning av rörelseresultatet: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen av rörelseresultatet uppgår till mellan 5 och 15 procent då 2015 års resultat jämförs med 2012 års resultat, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 21,4 miljarder och SEK 28,1 miljarder för räkenskapsåret 2015.
 • Kassagenerering: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer under vart och ett av åren 2013-2015 och en niondel av den totala tilldelningen utfaller för varje år då målet uppnås.

Finansiering

Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier till anställda under LTV 2013, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av aktier under LTV 2013.

Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2013, inklusive finansierings­kostnaderna, beräknas uppgå till mellan SEK 1 105 miljoner och SEK 2 115 miljoner ojämnt fördelade över åren 2013-2017. Kostnaderna utgör 3,3 procent av Ericssons totala lönekostnader, inklusive sociala avgifter, som under 2012 uppgick till SEK 64 miljarder.

Beräkningarna är försiktigt gjorda och bygger på förutsättningen att deltagandet i Aktiesparplanen kommer att fortsätta på nuvarande nivå samt att deltagandet i Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplanen kommer att vara hundraprocentigt med maximalt sparande och med maximal tilldelning i den sistnämnda planen.

Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet
Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överförs till an­ställda, uppskattas till mellan SEK 1 002 miljoner och SEK 1 296 miljoner beroende på hur resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås.[1]Kompensationskostnaderna fördelas över perioden för LTV 2013, dvs. 2013-2017.

Kostnaden för sociala avgifter till följd av aktieöverlåtelser till anställda är beroende av i vilken mån resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås och, baserad på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på mellan SEK 30 och SEK 175, beräknas kostna­den uppgå till mellan SEK 103 miljoner och SEK 819 miljoner. Kostnader för sociala avgifter väntas i huvudsak uppkomma under 2016-2017.

Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet
Kostnad för administration av programmet har uppskattats till SEK 10 miljoner, fördelade över perioden för LTV 2013, dvs. 2013-2017.

Administrationskostnader för överföring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till omkring SEK 183 miljoner.

Utspädning
Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2012 innehade bola­get 85 miljoner egna aktier. Antalet aktier som per den 31 december 2012 är allokerade för pågående program uppgår till cirka 61 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,89 procent av antalet utestående aktier. Det är dock inte troligt att hela antalet aktier som avsatts för pågående program kommer att användas för dessa. För att inrätta LTV 2013 erfordras sammanlagt högst 32,2 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av (1) Aktiesparplan, (2) Plan för nyckelpersoner och (3) Resultataktieplan för högre chefer.

För att kunna genomföra LTV 2013 föreslår styrelsen att sammanlagt högst 26 600 000 aktier av serie B i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (nedan kallat “bolaget” eller “Ericsson”) ska kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen och därutöver, att 5 600 000 aktier även ska kunna säljas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag.

Punkt 11.1 Inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan)
Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i fjärde stycket nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.

Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan under en 12-månadersperiod från det att pla­nen implementerats spara upp till 7,5 procent av den fasta bruttolönen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm eller ADS på NASDAQ New York. Verkställande direktören kan spara upp till 10 procent av den fasta bruttolönen och 10 procent av den årliga rörliga lönen för köp av aktier.

Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen består under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADS vederlagsfritt.

Deltagande i Aktiesparplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administ­rativa kostnader och ekono­miska insatser.

Punkt 11.2 Överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen

a. Överlåtelse av egna aktier till anställda 
Överlåtelse av högst 11 900 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dot­terbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Aktiesparplanen.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den an­ställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen, dvs. under tiden från november 2013 till och med november 2017.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b. Överlåtelse av egna aktier över börs 
Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2014, överlåta högst 2 400 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Punkt 11.3 Aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.2 ovan, ska den finansiella exponeringen av Aktiesparplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Aktiesparplanen.

Punkt 11.4 Inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan)
Utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan kommer upp till 10 procent av de anställda (för närvarande cirka 10 000 personer) att nomineras som nyckelperso­ner och kommer att erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlagsfritt inom Plan för nyckelpersoner.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde, utöver ordinarie matchning, att ha rätt till ytterligare en vederlagsfri matchningsaktie för varje inköpt aktie.

Deltagande i Plan för nyckelpersoner förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej föreligger. Sådan alternativ kontantplan ska, i den mån detta är praktiskt, motsvara villkoren för Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.5 Överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner

a. Överlåtelse av egna aktier till anställda
Överlåtelse av högst 8 700 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Plan för nyckelpersoner, dvs. under tiden från november 2013 till och med november 2017.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b. Överlåtelse av egna aktier över börs
Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2014, överlåta högst 1 700 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.
Punkt 11.6 Aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.5 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Plan för nyckelpersoner säkras genom att bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.7 Inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan)

Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan beskriven Aktiesparplan kommer högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda (för närvarande cirka 500 personer, även om det faktiska antalet deltagare förväntas bli lägre) att erbjudas ytterligare matchnings­aktier vederlagsfritt inom Resultataktieplanen.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den an­ställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericsson­koncernen fort­sätter under den tiden kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning med en aktie, enligt följande:

 • Verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till nio aktier för varje inköpt aktie.
 • Andra högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra eller sex aktier för varje inköpt aktie.

Kompensationskommittén utser högre chefer för deltagande och bestämmer matchnings­grad på grundval av position, erfarenhet och prestation.

Villkoren för ytterligare resultatmatchning under Resultataktieplanen baseras på resultatet av tre, av varandra oberoende, mål som väger lika tungt. De tre målen är:

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten (compound annual growth rate, CAGR) av nettoomsättningen mellan år 0 (räkenskapsåret 2012) och år 3 (räkenskapsåret 2015) är mellan 2 och 8 procent, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 241,7 miljarder och SEK 286,9 miljarder för räkenskapsåret 2015. Matchning börjar vid tröskelnivån 2 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 8 procents CAGR.
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen (compound annual growth rate, CAGR) av rörelseresultatet mellan år 0 (räkenskapsåret 2012) och år 3 (räkenskapsåret 2015) är mellan 5 och 15 procent, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 21,4 miljarder och SEK 28,1 miljarder för räkenskapsåret 2015. Vid bestämmandet av basen för att beräkna ökningen av rörelseresultatet har den icke kassapåverkande kostnaden för ST-Ericsson exkluderats från rörelseresultatet för 2012. Matchning börjar vid tröskelnivån 5 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 15 procents CAGR.
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen baseras på kassagenereringen under vart och ett av åren under mätperioden, beräknat som kassaflöde från rörelsen dividerat med årets resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet. En niondel av den totala tilldelningen faller ut för vart och ett av åren, dvs. räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015, om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer.

Styrelsen anser att långsiktigt värdeskapande kommer att återspeglas i uppfyllandet av dessa mål och därmed förena ledningens och aktieägarnas långsiktiga intressen. Det blir ingen tilldelning av aktier om ingen av tröskelnivåerna har uppnåtts, dvs. om CAGR är lägre än 2 procent för nettoförsäljningen och lägre än 5 procent för rörelseresultatet, samt om 70 procent kassagenerering inte har uppnåtts under mätperioden. Minimitilldelning på tröskelnivåerna är 0. Maxi­mitilldelning av antalet resultataktier – 4 aktier, 6 aktier, respektive 9 aktier – kommer att tilldelas om de maximala resultatnivåerna av CAGR om 8 procent för nettoförsäljningen och 15 procent för rörelseresultatet har uppnåtts eller överträffats, samt om en kassagenerering om 70 procent eller mer har uppnåtts för vart och ett av åren under perioden.

Innan antalet resultataktier som ska matchas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bola­gets finansiella resul­tat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen be­dömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som ska matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. Vid utvärdering av måluppfyllelsen, kommer styrelsen särskilt att, från fall till fall, beakta inverkan på de tre målen av större förvärv, avyttringar, tillskapandet av joint ventures och andra betydande kapitaltransaktioner.

Punkt 11.8 Överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer

a. Överlåtelse av egna aktier till anställda
Överlåtelse av högst 6 000 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Resultataktieplanen.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Resultataktieplanen, dvs. under tiden från november 2013 till och med november 2017.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b. Överlåtelse av egna aktier över börs
Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2014, överlåta högst 1 500 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.
Punkt 11.9 Aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.8 ovan ska den finansi­ella exponeringen av Resultataktieplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswap­avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Resultataktieplanen.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om inrättande av de tre planerna, enligt 11.1,11.4 och 11.7 ovan, erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs enligt 11.2, 11.5 och 11.8 ovan, ska fattas som ett beslut för respektive punkt, varvid erfordras att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut enligt förslagen om aktieswapavtal, under 11.3, 11.6 och 11.9 ovan, erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram

Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2012 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­liceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersätt­ning i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 12 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2009, 2010, 2011 och 2012

Bakgrund

Vid årsstämmorna 2009, 2010, 2011 och 2012, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 18 200 000 aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2009, 2010, 2011 och 2012.

Varje beslut har av legala skäl gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda plan och program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 18 200 000 aktier, har till och med den 1 mars 2013, 521 100 aktier av serie B överlåtits.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2014, överlåta högst 17 678 900 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 9 april 2013 kvarstår av de ursprungliga 18 200 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2009, 2010, 2011 och 2012. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier kräver att aktieägare med minst två tred­jedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 13 – 15 Förslag från aktieägare

Förslagen framgår av punkterna i dagordningen.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. Stämmans beslut enligt punkten 14 respektive 15.1 – 15.3 kräver en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 305 051 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 043 295 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt ca 566 085 558 röster. Bolagets eget innehav uppgår till 82 354 366 aktier av serie B, motsvarande 8 235 436,6 röster.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 ovan, inklusive bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, samt förslagen från aktieägare (på originalspråk) under punkterna 13 – 15 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com/se och sänds även till aktieägare på begäran. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelse och revisors yttrande avseende Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare på begäran.

Stockholm i mars 2013

STYRELSEN

* Eng. Long-Term Variable Remuneration Program.
[1] Kompensationskostnaden för en alternativ Kontantplan för nyckelpersoner kan variera beroende på aktiekursutvecklingen under kvalificeringsperioden. Detta har ej beaktats i beräkningarna eftersom dessa kostnader representerar en mindre del av den totala kompensationskostnaden.

PR Archives: Latest, By Company, By Date